Zgodnie z Raportem o Gospodarce Wodnej na Świecie (World Water Development Report – WWDR) w ciągu najbliższych 20 lat przeciętna ilość wody przypadająca na jednego mieszkańca globu zmniejszy się o jedną trzecią. W ciągu ostatnich 50 lat spożycie wody niemal się podwoiło. Prawie jedna czwarta wody zużywanej na całym świecie trafia do celów przemysłowych. Autorzy projektu wśród najgroźniejszych środowisk na świecie wymieniają miasta pozbawione usług komunalnych i infrastruktury wodnej.

Ze względu na rosnącą liczbę ludności, zwiększającą się produkcję dóbr konsumpcyjnych oraz coraz szybszy postęp technologiczny, który powoduje coraz krótszą „długość życia” niektórych grup produktów, szczególnie tych powszechnego użytku, również powstawanie odpadów stało się poważnym problemem w skali światowej.

W S&O rozumiemy globalne wyzwania, przed jakimi stoi światowy sektor gospodarki odpadami i gospodarki wodnej. Rozumiemy także wyzwania, przed jakimi stoi branża krajowa w związku z przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej i koniecznością porządkowania istniejących i budowy nowych rozwiązań w zarządzaniu zasobami wodnymi i gospodarką odpadami zgodnie z europejskimi standardami. Wśród naszych Klientów znajdują się działające w sektorze podmioty publiczne i prywatne. Z naszego doświadczenia i wiedzy czerpią zarówno przedsiębiorstwa dostarczające wodę, odbierające ścieki i odpady oraz prowadzące oczyszczalnie ścieków. Jesteśmy świadomi tego, że zastosowane dziś rozwiązania zadecydują o naszym jutrze. W naszej działalności doradczej w dziedzinie gospodarki odpadami i wodno-ściekowej kierujemy się zasadą: myśl globalnie – działaj lokalnie.