S&O świadczy doradztwo prawne w zakresie bankowości i obsługi transakcji finansowych, polegające w szczególności na:

 - opracowaniu i opiniowaniu rozwiązań prawnych dotyczących poszczególnych produktów bankowych, a zwłaszcza w rozwiązywaniu problemów prawnych wynikających z zawartych umów dotyczących instrumentów finansowych, w tym transakcji typu opcje walutowych oraz forward,

 - reprezentowaniu Klientów w kontaktach z bankami i instytucjami kredytowymi w toku pozyskiwania lub udzielania finansowania, w tym opracowywanie i opiniowanie projektów umów, w szczególności kredytowych, pożyczkowych, leasingowych i factoringowych, również w zakresie ustanawiania zabezpieczeń zawieranych transakcji,

- prowadzeniu postępowań ugodowych, zmierzających do restrukturyzacji zadłużenia w sposób, pozwalający na jego spłatę, zarówno w imieniu Klientów, jak i instytucji bankowych,

 - doradztwie prawnym przy nabywaniu i zbywaniu wierzytelności.