Nasze usługi obejmują doradztwo i reprezentację zarówno dłużników, jak i wierzycieli na wszystkich etapach postępowania upadłościowego lub naprawczego.

Do typowych usług świadczonych przez S&O należą:

- pomoc prawna przy badaniu stanu niewypłacalności oraz ewentualnych możliwości wszczęcia postępowania naprawczego,

- ustalanie warunków restrukturyzacji zadłużenia przed ogłoszeniem i po ogłoszeniu upadłości lub w ramach postępowania naprawczego,

- przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości,

- reprezentowanie interesów wierzycieli albo dłużników w trakcie postępowań upadłościowych lub naprawczych,

- ocena skuteczności zawartych umów i wynikających z nich skutków w przypadku upadłości,

- pomoc prawna przy zabezpieczeniu interesów Klientów na wypadek upadłości dłużnika,

- zgłaszanie wierzytelności,

- prowadzenie spraw dotyczących wyłączenia majątku osoby trzeciej z masy upadłości,

- negocjowanie i zawieranie umów z syndykami i likwidatorami,

- obrona władz spółek przed skutkami wynikającymi ze zwłoki w złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Postępowanie upadłościowe tartaku

W 2012 roku S&O obsługiwała postępowanie upadłościowe podmiotu działającego w branży tartacznej, którego wartość aktywów wyceniona została na kwotę 7.500.000 PLN.

Postępowanie upadłościowe spółki handlującej wyposażeniem łazienek

W 2012 roku S&O doradzała w postępowaniu upadłościowym spółki prowadzącej handel towarami i usługami związanymi z kompleksowym wyposażeniem łazienek i wnętrz, której wartość masy upadłościowej oszacowano na kwotę 32.000.000 PLN.

Postępowanie upadłościowe producenta biokomponentów, paliw, energii i alkoholu

Począwszy od 2011 roku S&O doradza w postępowaniu upadłościowym i obsługuje syndyka masy upadłościowej przedsiębiorstwa produkującego biokomponenty, wyroby alkoholowe, paliwa i energię elektryczną, którego wartość wynosi 112.000.000 PLN.

Postępowanie upadłościowe producenta masy włóknistej i opakowań

W 2011 roku S&O przeprowadziła postępowanie upadłościowe spółki produkującej masę włóknistą oraz opakowania z papieru, tektury i kompozytów, o łącznej wartości aktywów w wysokości 57.000.000 PLN.