S&O doradza krajowym i zagranicznym inwestorom indywidualnym oraz instytucjonalnym – deweloperom, właścicielom nieruchomości, podmiotom finansującym inwestycje, firmom budowlanym, generalnym wykonawcom, architektom i projektantom oraz zarządcom nieruchomości i pośrednikom w obrocie nieruchomościami w:

 - przygotowaniu, organizowaniu i realizowaniu transakcji związanych z nieruchomościami, w szczególności nabycia, zbycia, rozbudowy, użytkowania, sprzedaży i komercjalizacji, sporządzaniu i negocjacji umów najmu oraz dzierżawy,

 - bieżącym zarządzaniu nieruchomościami,

 - negocjacjach i opracowywaniu umów handlowych, umów dotyczących prac projektowych, inżynieryjnych i wykończeniowych,

 - reprezentowaniu w sprawach administracyjnych dotyczących nieruchomości związanych z procesem budowlanym, w tym decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę i użytkowanie, a także tzw. samowoli budowlanej i jej legalizacji oraz  innych sprawach administracyjnych dotyczących nieruchomości, w szczególności dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,

 - aspektach prawa ochrony środowiska, w szczególności procedurach dotyczących decyzji środowiskowych,

 - analizowaniu stanu prawnego nieruchomości w kontekście planowanych inwestycji i przekształceń własnościowych, zwłaszcza w kontekście zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym również zaskarżania ich zapisów,

- reprezentowaniu podmiotów w postępowaniach przed sądami wieczystoksięgowymi (związanych ze zmianą właściciela, podziałem nieruchomości, uzgodnieniem treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, wpisaniem lub wykreśleniem hipoteki),

 - reprezentowaniu podmiotów w sprawach związanych z odszkodowaniami za wywłaszczenie nieruchomości, a także w sprawach związanych z odzyskiwaniem tzw. gruntów warszawskich.

Wyrok NSA w sprawie podatku od nieruchomości

Wyrokiem z dnia 4 czerwca 2019r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt II FSK 2018/17) uwzględnił skargę kasacyjną wniesioną przez S&O od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie dotyczącego opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów i budynków. Uchylając zaskarżony wyrok i poprzedzające go decyzje SKO, w uzasadnieniu orzeczenia NSA wskazał, że o ile stan techniczny obiektu i wysoki stopień dewastacji nie mają wpływu na to czy jest on budynkiem, o tyle pozbawienie istniejącego budynku dachu, powoduje niemożność jego opodatkowania.

Wyrok w sprawie wykonania robót budowlanych

Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, II SA/Sz 236/19, uwzględnił skargę wniesioną przez S&O i uchylił decyzję nakazującą Klientom S&O wykonanie robót budowlanych. W uzasadnieniu orzeczenia WSA uznał, że postępowaniem naprawczym nie mogą być objęte roboty budowlane wykonane z naruszeniem warunków technicznych, jeżeli naruszenie to zostało zaakceptowane w ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany. Dodatkowo, WSA uznał, że samo stwierdzenie, że budynek posadowiono bez zachowania wymaganych odległości od granicy z działką sąsiednią nie wystarczy do uznania, że jest to istotne odstępstwo od pozwolenia na budowę. Orzeczenie zostało poprzedzone wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2019 roku, II OSK 585/17, który uwzględnił skargę kasacyjną wniesioną przez S&O.

Negocjowanie warunków najmu

W miesiącu sierpniu 2018 roku S&O wspierała swojego Kliena w negocjacjach dotyczących warunków najmu lokalu użytkowego w Centrum Handlowym Bonarka City Center w Krakowie. Usługi świadczone przez S&O polegały na analizie zapisów umownych z punktu widzenia ochrony interesów najemcy, w szczególności struktury opłat związanych z korzystaniem z lokalu oraz mechanizmów ich naliczania, kar umownych, a także wsparciu w negocjowaniu warunków kontraktu z operatorem obiektu.

Negocjowanie warunków najmu

W miesiącu czerwcu 2018 roku S&O wspierała swojego Kliena w negocjacjach dotyczących warunków najmu lokalu użytkowego w Centrum Handlowo Rozrywkowym Galeria Echo w Kielcach. Usługi świadczone przez S&O polegały na analizie zapisów umownych z punktu widzenia ochrony interesów najemcy, w szczególności struktury opłat związanych z korzystaniem z lokalu oraz mechanizmów ich naliczania, kar umownych, a także wsparciu w negocjowaniu warunków kontraktu z operatorem obiektu.

Doradztwo przy sprzedaży nieruchomości

W miesiącu czerwcu 2018 roku S&O doradzała sprzedawcy przy transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni około 5.000 m2 zabudowanej budynkami administracyjnymi i halami magazynowymi o łącznej powierzchni około 2.000 m2 i wartości 5 milionów PLN. Usługi świadczone przez S&O polegały na opracowaniu projektu umowy ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów zabezpieczających interesy sprzedawcy, zwłaszcza w zakresie warunków zapłaty zadatku oraz kar umownych w przypadku niedojścia umowy do skutku, a także wsparciu w negocjowaniu warunków kontraktu z nabywcą.

Negocjowanie warunków najmu

W miesiącu maju 2018 roku S&O wspierała swojego Kliena w negocjacjach dotyczących warunków najmu lokalu użytkowego znajdującego się w kolejnej galerii handlowej w Warszawie (Galeria Wileńska). Usługi świadczone przez S&O polegały na analizie zapisów umownych z punktu widzenia ochrony interesów najemcy, w szczególności struktury opłat związanych z korzystaniem z lokalu oraz mechanizmów ich naliczania, kar umownych, a także wsparciu w negocjowaniu warunków kontraktu z operatorem obiektu.

Negocjacje umów najmu

W pierwszym kwartale 2018 roku S&O wspierała swoich Klientów w negocjacjach dotyczących warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w galeriach handlowych w Warszawie (Factory Annopol i Galeria Młociny) oraz w Częstochowie (Galeria Jurajska). Usługi świadczone przez S&O polegały na analizie zapisów umownych z punktu widzenia ochrony interesów najemcy, a także wsparciu w negocjowaniu warunków kontraktów z operatorami obiektów.

Negocjowanie warunków najmu

Na przełomie 2016 i 2017 roku S&O wspierała swoich Klientów w negocjacjach dotyczących warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w największych galeriach handlowych w Polsce: Złote Tarasy w Warszawie, Galeria Północna w Warszawie, Centrum Handlowe Janki w Jankach, Wroclavia we Wrocławiu oraz Factory w Poznaniu. Usługi świadczone przez S&O polegały na analizie zapisów umownych z punktu widzenia ochrony interesów najemcy, a także wsparciu w negocjowaniu warunków kontraktów z operatorami obiektów.

Obsługa transakcji sprzedaży nieruchomości

W okresie od miesiąca kwietnia do sierpnia 2017 roku S&O doradzała przy transakcji sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych na terenach stoczniowych o wartości 1,2 miliona złotych. Umowa sprzedaży poprzedzona była procedurą podziału i scalania gruntów, a rozliczenie ceny sprzedaży nastąpiło przez zawarcie trójstronnej umowy przekazu i potrącenie wzajemnych wierzytelności zaangażowanych w traksakcję spółek działających w branży stoczniowej.

Otwarcie nowej siedziby PUCCINI

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 12 maja 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby PUCCINI sp. z o.o. w miejscowości Skarbimierzyce. Inwestycja polegała na budowie dwupiętrowego budynku z magazynami o łącznej powierzchni ponad 10 tys. m2 oraz biurami o powierzchni 1,5 tys. m2. Wartość inwestycji wynosiła około 20 milionów złotych. Prawnicy S&O wspierali PUCCINI sp. z o.o. w prawnych aspektach procesu inwestycyjnego począwszy od opracowania i negocjowania umów projektowych, przez umowy z dostawcami i inżynierem kontraktu, aż do umowy z generalnym wykonawcą. Prawne wsparcie S&O dotyczyło również bieżących aspektów związanych z procesem inwestycyjnym.

Wyrok NSA w sprawie nakazu rozbiórki

Wyrokiem z dnia 16 czerwca 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę kasacyjną opracowaną przez S&O i uznał, że uchylenie pozwolenia na budowę nie powoduje automatycznie uchylenia postanowienia o wyrażeniu zgody na odstępstwa od warunków techniczno-budowlanych (sygn. II OSK 2534/14). Postanowienie takie pozostaje w mocy i sankcjonuje wykonane roboty budowlane w postępowaniu naprawczym. W rozpatrywanej sprawie przesądzenie tej kwestii oznacza, że reprezentowani przez S&O inwestorzy nie będą musieli dokonywać rozbiórki magazynu.

Zakup nieruchomości w Grecji

W miesiącu sierpniu 2015 roku S&O doradzała przy zakupie nieruchomości na greckiej wyspie Mykonos o wartości 750.000 EUR. Usługi świadczone przez S&O polegały na weryfikacji stanu prawnego nieruchomości w kooperacji z grecką firmą prawniczą oraz jej stanu technicznego we współpracy z miejscowymi inżynierami. Dodatkowo S&O negocjowała warunki transakcji oraz projekt umowy sprzedaży z przedstawicielami pochodzącego z Wielkiej Brytanii sprzedawcy.

Nieuzasadniona aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste

Orzeczeniami z dnia 28 grudnia 2012 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie po rozpatrzeniu odwołań opracowanych przez radcę prawnego Michała Osińskiego i adwokata Bartłomieja Sochańskiego uznało za nieuzasadnioną aktualizację przez Prezydenta Miasta Świnoujścia opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej luksusowymi apartamentami, wskazując dodatkowo na konieczność uwzględnienia w procedurze aktualizacji nakładów poniesionych na nieruchomość przez poprzedniego użytkownika.

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie użytkowania wieczystego

Po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej opracowanej przez radcę prawnego Michała Osińskiego wspólnie z adwokatem Bartłomiejem Sochańskim, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 marca 2012 roku (sygn. akt V CSK 163/11) podzielił stanowisko wyrażone w kasacji, uznając, że rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu położonego na rynku w Jeleniej Górze nie może nastąpić bez uprzedniej oceny przyczyn niezabudowania gruntu w terminie wynikającym z umowy. Po ponownym rozpoznaniu sprawy powyższe stanowisko podzielił również Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

Uchylone zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Po rozpatrzeniu skargi opracowanej przez adwokata Bartłomieja Sochańskiego i radcę prawnego Michała Osińskiego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z 23 czerwca 2010 roku uchylił zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego naruszające prawo do swobodnego zagospodarowania nieruchomości jednego z największych polskich developerów.

Wyrok ETPCz w sprawie czynszów regulowanych

Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2006 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasbourgu w sprawie Hutten-Czapska v. Polska, stwierdził naruszenie przez Państwo Polskie praw właścicieli kamienic czynszowych przez przepisy wprowadzające czynsz regulowany. Skarżąca reprezentowana była przez adwokata Bartłomieja Sochańskiego.

Zakup i sprzedaż kompleksu hotelowego przez zagranicznego inwestora

W 2006 roku S&O działając na zlecenie niemieckiego inwestora założyła polską spółkę celową, a następnie obsługiwała transakcję zakupu oraz sprzedaży kompleksu hotelowego. Inwestorom doradzał adwokat Bartłomiej Sochański.