S&O oferuje Klientom kompleksową bieżącą obsługę prawną prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, obejmującą nie tylko zastępstwo w postępowaniach sądowych i windykacyjnych, ale przede wszystkim stałe doradztwo w sprawach pracowniczych, podatkowych, administracyjnych i w zakresie zagadnień prawno-organizacyjnych spółek handlowych, mające zapobiegać konieczności kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.

Pomoc S&O w tym zakresie obejmuje w szczególności:

 - zakładanie oraz rejestrację nowotworzonych spółek prawa handlowego, łącznie z przygotowywaniem projektów statutów, regulaminów i innych aktów regulujących ich funkcjonowanie, a także bieżącą obsługę zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, asystowanie w pracach rad nadzorczych i zarządów,  przeprowadzanie transakcji nabywania oraz zbywania udziałów i akcji oraz likwidację spółek,

 - przygotowywanie kontraktów handlowych zawieranych w toku działalności gospodarczej w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym, w tym również według reguł INCOTERMS,

  - reprezentację w kontaktach handlowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz w postępowaniach przed sądami i organami administracyjnymi wszystkich instancji, w szczególności urzędami skarbowymi i ZUS.

Zawarcie kolejnego MOU dotyczącego technologii MMR

W dniu 14 lipca 2023 r. amerykańska spółka Ultra Safe Nuclear Corporation oraz koreański Hyundai Engineering podpisały z giełdową spółką działającą w branży chemicznej Porozumienie wstępne (ang. Memorandum of Understanding, MOU) dotyczące współpracy w zakresie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, w tym rozwoju technologii MMR. S&O w imieniu swojego Klienta negocjowała treść i opracowała tekst MOU.

Porozumienie w sprawie technologii MMR

W dniu 30 marca 2023 roku jednen z Klientów S&O, amerykański dostawca technologii MMR (ang. Micro-Modular Reactor) oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny podpisali Porozumienie (ang. Memorandum of Understanding) dotyczące rozwoju i budowy badawczego obiektu energetyki jądrowej wyposażonego w technologię ultrabezpiecznego reaktora jądrowego MMR, który będzie wykorzystywany jako obiekt szkoleniowy, badawczy i testowy. S&O opracowywała oraz brała udział w negocjowaniu zapisów Porozumienia.

Umowa na zakup ilmenitu

W dniu 27 lutego 2023 r. jeden z Klientów S&O, spółka publiczna notowana na giełdzie, działająca w branży chemicznej, zawarła w norweskim dostawcą umową na zakup ilmenitu - surowca niezbędnego do produkcji bieli tytanowej, wykorzystywanej m. in. do wytwarzania farb. Szacunkowa wartość umowy wynosi 255 milionów złotych. S&O wspierała swojego Klienta w negocjacjach oraz uzgadnianiu ostatecznej treści kontraktu. 

Proces inwestycyjny - Woda Demi

Od 2019 roku prawnicy S&O wspierają jednego ze swoich Klientów w realizacji procesu inwestycyjnego o wartości ponad 100.000.000 PLN polegającego na zaprojektowaniu, dostawie oraz zabudowie w systemie "pod klucz" zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Stacji Wstępnego Uzdatniania Wody, uzupełnienie i rozbudowa istniejącej Stacji Demineralizacji Wody o Instalację Redukcji Zasolenia opartą o membranową technologię EDR i nowe jonitowe ciągi demineralizacji wody. S&O świadczy usługi prawne na etapie postępowania przetargowego oraz w trakcie procesu inwestycyjnego.

Podział spółki

W okresie czerwiec 2020 - styczeń 2021 S&O przeprowadziła podział spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez przeniesienie majątku spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (pracownicy, nieruchomości, zapasy, umowy) o wartości około 20 milionów PLN na spółkę przejmującą. S&O opracowała Plan Podziału oraz przygotowała całą dokumentację niezbędną do przeprowadzenia transakcji. Spółka przejmująca została również wpisana do KRS w konkretnej dacie (tzw. wpis celowany) istotnej z punktu widzenia synchronizacji systemów księgowych, informatycznych i magazynowych obu spółek.

Zawarcie umów zabezpieczeń

W dniu 7 października 2020 roku Spółka należąca do grupy kapitałowej działającej w branży chemicznej zawarła umowę pomiędzy wierzycielami (ang. Intercreditor Agreement) z konsorcjum instytucji finansowych. Zawarcie umowy było kolejnym etapem procesu, który ma doprowadzić do udostępnienia uprzywilejowanego finansowania dłużnego na realizację projektu inwestycyjnego „Polimery Police” w formule project finance. Jednym z warunków uruchomienia środków było również zawarcie odpowiednich dokumentów zabezpieczeń: zastawów rejestrowych i finansowych, oświadczeń o poddaniu się egzekucji, przelewu na zabezpieczenie praw z pożyczek podporządkowanych. Od kilku miesięcy S&O wspierała swojego Klienta w negocjowaniu i opracowywaniu powyższych dokumentów.

Doradztwo przy projekcie Polimery Police

W dniu 31 maja 2020 r. jeden z Klientów S&O – spółka publiczna działająca w branży chemicznej zawarła z Grupa Lotos S.A., Hyundai Engineering Co., Ltd oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation pakiet umów dotyczących warunków inwestycji equity oraz finansowania dłużnego podporządkowanego w związku z realizacją projektu inwestycyjnego „Polimery Police” (umowy inwestycyjne, umowy pożyczki oraz umowa akcjonariuszy). Na podstawie powyższych umów Grupa Lotos zobowiązała się do zainwestowania w projekt kwoty w wysokości 500.000.000 PLN, Hyundai - kwoty w wysokości 73.000.000 USD, a KIND – kwoty 57.000.000 USD. Prawnicy S&O wchodzili w skład zespołu negocjacyjnego oraz brali udział w negocjowaniu i opracowywaniu treści dokumentacji transakcyjnej.

Zawarcie umowy na dostawy ilmenitu

W dniu 9 stycznia 2020 r. jeden z Klientów S&O - wiodąca polska Spółka działająca w branży chemicznej zawarła z Titania AS z siedzibą w Hauge i Dalane (Norwegia) umowę dotyczącą zakupu ilmenitu o szacunkowej wartości 168.000.000,00 PLN. Umowa zawarta została na czas określony 3 lat i przewiduje realizację dostaw według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych. S&O doradzała Spółce w procesie negocjowania treści umowy i ustalaniu jej zapisów.

Zakończenie emisji akcji

W dniu 23 grudnia 2019r. zakończyła się emisja akcji jednego z Klientów S&O - Spółki działającej w branży chemicznej. Wpływy Spółki z emisji wyniosły około 500 milionów PLN. S&O jako jeden z doradców prawnych doradzała emitentowi na wszystkich etapach transakcji, począwszy od negocjowania i zawierania umów z innymi doradcami (audytorami, domem maklerskim i doradcą PR). S&O brała także udział w opracowywaniu wewnętrznych aktów korporacyjnych (uchwał emisyjnych), prospektu emisyjnego oraz pozostałej dokumentacji emisyjnej: umowy o plasowanie akcji, umowy pośrednictwa rejestracyjnego, Testu Prywatnego Inwestora (TPI), Arrangement letter, a także w kwestiach podatkowych związanych z emisją.

Doradztwo przy zawieraniu umowy inwestycyjnej

W dniu 5 grudnia 2019r. jeden z Klientów S&O - Spółka działająca w branży chemicznej, podpisał ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Prezesa Rady Ministrów umowę inwestycyjną w związku z emisją nowych akcji Spółki. Na podstawie umowy inwestycyjnej Skarb Państwa obejmie nowe akcje emitowane przez Spółkę w wykonaniu przysługujących praw poboru za kwotę ponad 56 milionów złotych, pochodzącą z Funduszu Reprywatyzacji utworzonego na podstawie ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. S&O jako jeden z doradców prawnych wspierała Spółkę w negocjacjach i uzgadnianiu finalnej wersji umowy inwestycyjnej.

Podwyższenie kapitału zakładowego o 1 mld PLN

W okresie sierpień-wrzesień 2019 roku S&O jako jeden z doradców prawnych uczestniczyła w procesie podwyższenia kapitału zakładowego wiodącej na rynku europejskim spółki giełdowej działającej w branży chemicznej. Podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 1 miliarda złotych ma nastąpić w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji. S&O brała udział w opracowywaniu niezbędnych dokumentów korporacyjnych.

Obsługa kampanii reklamowej

W miesiącu czerwcu 2019 roku odbyła się ogólnopolska kampania marketingowa organizowana przez wiodącego producenta walizek i toreb podróżnych z Polski oraz znaną portugalską sieć dyskontową. S&O doradzała swojemu Klientowi na wszystkich etapach akcji marketingowej, począwszy od umowy o współpracy z siecią dyskontową, umowy z producentem produktów, umowami dotyczącymi kontroli jakości, spedycji, usług co-packingu oraz POS (point of sale), a także umów reklamowych z przedstawicielami branży rozrywkowej.

Podpisanie umowy na realizację Polimerów Police

W dniu 11 maja 2019 roku w Policach przedstawiciele S&O mieli przyjemność brać udział w uroczystym podpisaniu umowy pomiędzy PDH Polska oraz Hyundai Engineering na kompleksową realizację projektu "Polimery Police" według formuły "pod klucz" (EPC LSTK, ang. Engineering, Procurement and Construction Lump Sum Turn Key). Przedmiotem umowy jest realizacja nowego kompleksu petrochemicznego w Policach składającego się z 5 podprojektów: (i) instalacji odwodornienia propanu (PDH), (ii) instalacji wytwarzania polipropylenu (PP), (iii) systemu konfekcjonowania, magazynowania, logistyki i spedycji polipropylenu, (iv) instalacji pomocniczych wraz z połączeniami międzyobiektowymi, oraz (v) terminalu przeładunkowo-magazynowego, za wynagrodzeniem 992.811.000 EUR. S&O jako jeden z doradców prawnych bierze udział w przygotowaniu powyższego procesu inwestycyjnego od strony prawnej.

Podwyższenie kapitału zakładowego

W okresie marzec - kwiecień 2019 roku S&O jako jeden z doradców prawnych uczestniczyła w procesie podwyższenia kapitału zakładowego jednej z wiodących na rynku europejskim spółki giełdowej działającej w branży chemicznej. Podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 1 miliarda złotych ma nastąpić w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji. S&O brała udział w opracowywaniu niezbędnych dokumentów korporacyjnych.

Przekształcenie spółki

W miesiącu grudniu 2018 roku zespół S&O przeprowadził proces przekształcenia spółki jawnej działającej w branży produkcyjnej o wartości około 17 milionów PLN w spółkę komandytową. Przekształcenie zostało poprzedzone zmianami w strukturze osobowej spółki jawnej umożliwiającymi skorzystanie z uproszczonej metody przekształcenia. Usługi prawne świadczone przez S&O polegały na opracowaniu projektów wszystkich dokumentów korporacyjnych (umów, uchwał i oświadczeń), prowadzeniu postępowania rejestrowego oraz wykonaniu podatkowego due diligence przekształcenia.

Negocjowanie warunków najmu

W okresie luty - marzec 2019 roku S&O wspierała swojego Kliena w negocjacjach dotyczących warunków najmu lokali użytkowych w Centrum Handlowym Bonarka City Center w Krakowie oraz Centrum Handlowym Posnania w Poznaniu. Usługi świadczone przez S&O polegały na analizie zapisów umownych z punktu widzenia ochrony interesów najemcy, w szczególności struktury opłat związanych z korzystaniem z lokali oraz mechanizmów ich naliczania, kar umownych, a także wsparciu w negocjowaniu warunków kontraktu z operatorami obiektów.

Umowa na dostawę fosforytów

W miesiącu styczniu 2019 roku prawnicy S&O wspierali swojego Klienta - Spółkę giełdową działającą w branży chmiecznej - w negocjowaniu i zawieraniu trójstronnej umowy z Ameropa AG z siedzibą w Binningen, Szwajcaria oraz z Somiva SA z siedzibą w Dakar-Yoff, Senegal dotyczącej zakupu niskokadmowych fosforytów pochodzenia senegalskiego. Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z zawartej umowy wynosi około 240.000.000,00 PLN.

Umowa na dostawę soli potasowej

W ostatnim kwartale 2018 roku prawnicy S&O wspierali swojego Klienta - Spółkę giełdową działającą w branży chmiecznej - w negocjowaniu i zawieraniu umowy z JSC Belarusian Potash Company z siedzibą w Mińsku, Białoruś, dotyczącej zakupu soli potasowej. Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z umowy wynosi około 130.000.000 PLN.

Przekształcenie zakładu budżetowego

W okresie styczeń - lipiec 2017 roku S&O doradzała przy procesie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego prowadzącego działalność w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków  w celu jego przekształcenia w jednoosobową spółkę z o.o. Zespół S&O doradzał przy opracowywaniu planu przekształcenia, niezbędnej dokumentacji, począwszy od projektów uchwał organów samorządowych aż po umowę spółki oraz dokumenty korporacyjne, a także przy bieżących czynnościach likwidacyjnych oraz rejestracji spółki. Wartość majątku przekształcanego podmiotu wynosiła 80 milionów złotych.

Konwersja wierzytelności

W okresie marzec - lipiec 2017 roku S&O doradzała w procesie konwersji wierzytelności przysługujących akcjonariuszom będących niemieckimi rezydentami podatkowymi na dopłaty w polskiej spółce akcyjnej. Doradztwo S&O polegało na opracowaniu koncepcji powyższej operacji oraz przygotowaniu pełnego zestawu dokumentów korporacyjnych umożliwiających zamianę wierzytelności akcjonariuszy wobec spółki w wysokości 4.600.000 PLN na dopłaty bez powstania przychodu podatkowego, a także rejestracji powyższych zmian w KRS.

Umowa na dostawy fosforytu

W dniu 8 maja 2017 roku Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. podpisała umowę na dostawę fosforytów z firmą Office Chérifien des Phosphates (OCP) z siedzibą w Casablance (Maroko) o łącznej wartości 135 milionów złotych. S&O wspierała GA ZCh Police S.A. w prawnych aspektach związanych z negocjowaniem kontraktu oraz opracowywaniem jego treści.

Nabycie akcji własnych

W okresie luty - lipiec 2016 roku S&O przygotowała i przeprowadziła u jednego ze swoich Klientów działajacego w branży budowlanej procedurę nabycia akcji własnych (buy back), mającą na celu m. in. ujednolicenie struktury akcjonariatu spółki. Usługi świadczone przez S&O polegały na wprowadzeniu i zarejestrowaniu zmian statutu spółki umożliwiających przeprowadzenie nabycia, opracowaniu i wdrożeniu programu nabycia akcji, a także obsłudze poszczególnych transakcji zawieranych w ramach programu skupu akcji.

Obsługa procesu inwestycyjnego

W miesiącu marcu i kwietniu 2016 roku S&O doradzała swojemu Klientowi w procesie inwestycyjnym polegającym na budowie hali magazynowej wraz z powierzchniami biurowymi oraz show-roomem. Łączny koszt inwestycji wynosi około 11.000.000 PLN. Usługi świadczone przez S&O obejmowały kompleksową obsługę prawną inwestycji - opracowanie umów z projektantami, architektami, generalnym wykonawcą oraz inżynierem kontraktu. S&O wspierała swojego Klienta również na etapie negocjowania warunków zawieranych umów, w szczególności sposobów prawnego zabezpieczenia ich należytego wykonania.

Doradztwo w zakresie roszczeń gwarancyjnych

W miesiącu marcu 2016 roku upłynął 5-letni okres gwarancji dotyczącej jednego ze śląskich aquaparków udzielonej przez reprezentowaną przez S&O firmę świadczącą kompleksowe usługi w zakresie budowy i wyposażenia parków wodnych. Usługi świadczone przez S&O w okresie gwarancyjnym polegały na doradztwie w zakresie prawnej kwalifikacji wad i usterek zgłaszanych w okresie gwarancyjnym w kontekście zapisów umownych i charakteru zgłaszanych nieprawidłowości, zasadności roszczeń inwestora, a także prawnych możliwości skorzystania z udzielonych zabezpieczeń, w szczególności gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.

Przekształcenie NZOZ

W miesiącach czerwiec- sierpień 2015 roku zespół S&O doradzał przy cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych aspektach zmiany formy prawnej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, udzielającego świadczenia medyczne na rzecz dzieci i młodzieży, a także prowadzącego poradnię medycyny sportowej. Udział S&O w przekształceniu polegał m. in. na doradztwie przy wyborze najbardziej adekwatnej do prowadzonej działalności formy prawnej, optymalizacji kosztów przekształcenia, opracowaniu dokumentacji związanej z przekształceniem, reprezentacji przy rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także przy przenoszeniu na nowy podmiot dotychczasowych umów, w szczególności kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Doradztwo przy budowie terminalu LNG

W miesiącu lipcu 2014 roku zespół S&O doradzał jednej z wiodących spółek z branży drogowej, a także wspierał swojego Klienta w negocjacjach dotyczących umowy na budowę infrastruktury drogowej na terenie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu o wartości około 10.000.000 PLN. Doradztwo S&O polegało na opiniowaniu kontraktów pod kątem potencjalnych zagrożeń, wprowadzaniu modyfikacji ukierunkowanych na ochronę interesów Klienta, a także udziale w negocjacjach dotyczących proponowanych zmian w umowach.

Przejęcie spółki z branży metalowej

W miesiącu maju 2014 roku zespół S&O przeprowadził due diligence spółki z branży metalowej, świadczącej usługi antykorozyjne i chemouodparniające, dla jednej z największych w Polsce spółek działającej w przemyśle chemicznym. Badanie spółki obejmowało jej kondycję handlową, finansową, prawną i podatkową. W miesiącu czerwcu i lipcu zespół S&O doradzał przy transakcji przejęcia udziałów tej spółki przez inwestora zewnętrznego.

Połączenie spółek z branży meblowej

W miesiącach maju, czerwcu i lipcu 2014 roku zespół S&O doradzał przy administracyjnoprawnych aspektach połączenia spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej największego na świecie producenta mebli. Udział S&O w połączeniu spółek polegał m. in. na doradztwie w postępowaniach przed organami nadzoru budowlanego, Państwową Agencją Atomistyki, Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Dozoru Technicznego, Urzędem Transportu Kolejowego, a także przy przenoszeniu decyzji środowiskowych oraz pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa wodnego i ustawy o odpadach.

Transakcja transgranicznych dostaw pelletu

W miesiącu sierpniu 2012 roku S&O doradzała przy transakcji dostaw pelletu z rosyjskiej rafinerii przez polskiego pośrednika do niemieckiego odbiorcy o łącznej wartości 1.000.000 USD.

Wprowadzenie na rynek zagranicznych firm z branży energii odnawialnej

W latach 2006 – 2010 S&O tworzyła i uczestniczyła we wprowadzaniu na rynek polski wiodących firm duńskich i niemieckich działających w branży energii odnawialnej.

Transakcje zakupu elektrowni wiatrowych

W 2010 roku S&O reprezentowała swojego Klienta w zakończonych sukcesem negocjacjach dotyczących zakupu i serwisowania zespołu elektrowni wiatrowych od potentata produkcyjnego na rynku światowym – łączna wartość umów wynosiła 9.500.000 PLN.

Podwyższenie kapitału spółki z branży energii odnawialnej

W 2010 roku S&O doradzała przy przeprowadzaniu procedury podwyższenia kapitału zakładowego jednej z czołowych polskich spółek z branży energii odnawialnej w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego o wartości 11.300.000 PLN.

Transgraniczna sprzedaż spółki

W latach 2008 i 2009 S&O obsługiwała transakcję sprzedaży spółki zarejestrowanej w Polsce inwestorom z rezydencją w Niemczech, Szwajcarii i Brazylii, ze szczególnym aspektem podatkowym w związku z rezydencją wspólników w obszarze i poza obszarem Unii Europejskiej (wartość transakcji: 12.500.000 PLN).

Sprzedaż grupy holdingowej

W 2008 roku S&O obsługiwała transakcję sprzedaży niemieckiej grupy holdingowej z branży rolniczej inwestorom duńskim.

Przejęcie spółki z branży gazowniczej

W 2007 roku S&O doradzała przy transakcji przejęcia szczecińskiej spółki z branży gazowniczej o wartości 2.000.000 PLN przez inwestora poznańskiego.