Nasze usługi obejmują doradztwo i reprezentację zarówno dłużników, jak i wierzycieli na wszystkich etapach postępowania upadłościowego lub naprawczego.

Do typowych usług świadczonych przez S&O należą:

- pomoc prawna przy badaniu stanu niewypłacalności oraz ewentualnych możliwości wszczęcia postępowania naprawczego,

- ustalanie warunków restrukturyzacji zadłużenia przed ogłoszeniem i po ogłoszeniu upadłości lub w ramach postępowania naprawczego,

- przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości,

- reprezentowanie interesów wierzycieli albo dłużników w trakcie postępowań upadłościowych lub naprawczych,

- ocena skuteczności zawartych umów i wynikających z nich skutków w przypadku upadłości,

- pomoc prawna przy zabezpieczeniu interesów Klientów na wypadek upadłości dłużnika,

- zgłaszanie wierzytelności,

- prowadzenie spraw dotyczących wyłączenia majątku osoby trzeciej z masy upadłości,

- negocjowanie i zawieranie umów z syndykami i likwidatorami,

- obrona władz spółek przed skutkami wynikającymi ze zwłoki w złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.