W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Kancelaria świadczy usługi w przedmiocie:

 - bieżącej obsługi pracodawców, w tym weryfikacji i tworzenia wszelkich dokumentów wewnątrzzakładowych (umowy o pracę, w tym również regulujące zakaz konkurencji, kontrakty menadżerskie, regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania  i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz projekty układów zbiorowych pracy, a także inne dokumenty związane z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy i dotyczące stosunku pracy),

 - doradztwa przedsądowego w przypadkach sporów z zakresu prawa pracy, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego, a także prowadzenia sporów sądowych, zarówno na rzecz pracodawców, jak i pracowników, w szczególności dotyczących rozwiązania stosunku pracy, w tym zwolnień grupowych, zapłaty zaległego wynagrodzenia lub odprawy, roszczeń o nadgodziny, ale również mobbingu, dyskryminacji i nierównego traktowania,

 - doradztwa oraz reprezentowania pracodawców wobec organów kontrolnych, w szczególności ZUS, w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych, np. obejmowania ubezpieczeniem społecznym oraz gospodarowania środkami socjalnymi,

 - doradztwa w zakresie wyboru najbardziej adekwatnych form zatrudnienia oraz szczegółowych warunków zatrudnienia.

Wyrok w sprawie delegowania pracowników

Wyrokiem z dnia 15 maja 2019 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt III AUa 117/18) uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i poprzedzające go decyzje ZUS ustalające podstawę oskładkowania dla pracowników Klienta S&O świadczącego usługi na terenie Holandii, którzy zostali objęci ubezpieczeniem holenderskim. Sąd Apelacyjny, podzielając argumentację S&O, uznał, że ZUS bez wszczęcia procedury koordynacyjnej  z holenderskim organem rentowym, przewidzianej w prawie unijnym, nie mógł objąć pracowników Klienta S&O ubezpieczeniem społecznym, ponieważ prowadziłoby to do podwójnego oskładkowania tych osób.

Delegowanie pracowników

Na początku 2015 roku S&O wprowadziła dla swoich Klientów nowa usługę polegającą na prawnej obsłudze procedur delegowania pracowników do pracy w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i innych krajach członkowskich EOG. Już od roku kompleksowo zajmujemy się obsługą procesu delegowania pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem analizy branży i wymagań prawnych kraju docelowego, dokonywaniem zgłoszeń i kontaktami z państwowym oraz branżowymi instytucjami nadzoru, m.in. SOKA-BAU, jak również rozliczaniem takich wyjazdów zgodnie z przepisami polskiego prawa pracy. Pomoc w tym zakresie świadczą radca prawny Michał Osiński i prawnik Marek Aniszewski.

Wyrok w sprawie delegowania opiekunek

Precedensowym wyrokiem z dnia 10 lipca 2015 roku (sygn. akt III AUa 229/15) Sąd Apelacyjny w Gdańsku potwierdził, że opiekunki osób starszych delegowane do pracy w Niemczech podlegają polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych na podstawie art. 12 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Sądy obu instancji uznały, że pomiędzy opiekunkami kolejno sprawującymi opiekę nad tymi samymi podopiecznymi nie zachodził stosunek zastępowania, wykluczający podleganie delegowanych pracowników ubezpieczeniu społecznemu w Polsce. Przedsiębiorca delegujący opiekunki reprezentowany był przez radcę prawnego Michała Osińskiego.

Wyrok w sprawie roszczeń pracowniczych radcy prawnego

Wykonywanie prywatnej praktyki radcy prawnego w godzinach pracy bez zgody pracodawcy uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - stwierdził Sąd Rejonowy w Szczecinie w prawomocnym wyroku z dnia 20 maja 2015 roku (sygn. akt IX P 367/14). Jednocześnie Sąd uznał w całości za niezasadne roszczenia byłego pracownika - radcy prawnego skierowane do dotychczasowego pracodawcy. Pozwanego pracodawcę reprezentował adwokat Bartłomiej Sochański.

Wyrok w sprawie odwołanej dyrektorki banku

Wyrokiem z dnia 3 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie (sygn. akt VI Pa 49/14) oddalił apelację pozwanego banku i utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie (sygn. akt  IX P 872/12) zasądzający  odszkodowanie za bezpodstawne wypowiedzenie umowy o pracę byłej dyrektorce działu obsługi klienta biznesowego. Oba Sądy uznały m. in. że niewykonanie przez powódkę indywidualnych i zespołowych celów sprzedażowych ustalonych przez pozwany bank nie stanowiło nienależytego wykonywania obowiązków służbowych przez powódkę. Sprawę prowadził adwokat Bartłomiej Sochański.

Wprowadzenie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego

W celu optymalizacji kosztów pracy w 2014 roku zespół S&O doradzał przedsiębiorcy działającemu w branży budowlanej przy wprowadzaniu 12-miesięczengo okresu rozliczeniowego dostosowanego do cyklu produkcyjnego oraz praktycznych aspektach funkcjonowania tego systemu. Dłuższy okres rozliczeniowy umożliwia pracodawcy racjonalne gospodarowanie czasem pracy, stosownie do zapotrzebowania na pracę w danym okresie oraz ułatwia rekompensowanie pracy nadliczbowej czasem wolnym od pracy. Elastyczność przejawia się w tym, że pracodawca, u którego występuje zmienne zapotrzebowanie na produkty lub usługi (a tym samym na pracę wykonywaną przez pracowników), może planować większą liczbę godzin pracy w okresach dużego zapotrzebowania na pracę, a mniejszą - w okresach niskiego zapotrzebowania na pracę. Ponadto dłuższy jest okres, w którym pracodawca może zrekompensować pracownikowi pracę nadliczbową czasem wolnym od pracy.

Kolejny wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie bonów towarowych

Kolejnym wyrokiem (z dnia 9 października 2014 roku, sygn. akt III AUa 19/14) Sąd Apelacyjny w Szczecinie ponownie uznał, że bony towarowe wydawane pracownikom przedsiębiorstwa specjalizującego się w projektowaniu oraz produkcji dedykowanych systemów i urządzeń do transportu wewnętrznego nie powinny być wliczane do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, kwestionując przeciwne stanowisko ZUS i przychylając się do poglądów prezentowanych w sprawie przez zespół S&O.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie bonów towarowych

Wyrokiem z dnia 4 grudnia 2012 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie uznał, że bony towarowe wydawane pracownikom jednego z wiodących producentów urządzeń do transportu wewnętrznego nie powinny być wliczane do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, kwestionując stanowisko ZUS i przychylając się do stanowiska prezentowanego w sprawie przez radcę prawnego Michała Osińskiego.

Orzeczenia w sprawie umów o dzieło

W miesiącu maju i czerwcu 2012 roku Okręgowy Sąd Pracy w Szczecinie wydał szereg wyroków kwalifikujących kontrakty zawierane przez wiodące przedsiębiorstwa działające na rynku narzędzi precyzyjnych i urządzeń transportu wewnętrznego jako umowy o dzieło - niepodlegające składkom na ubezpieczenie społeczne. Przedsiębiorstwa reprezentowane były przez radcę prawnego Michała Osińskiego.