Spory są nieuchronnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. W S&O jesteśmy nastawieni na ich efektywne rozwiązywanie.

Alternatywne metody rozstrzygania sporów (Alternative dispute resolution - ADR) są jedną z podstawowych strategii S&O. Postępowanie sądowe może być niezbędnym elementem strategii rozstrzygnięcia sporu, ale to tylko jedno z dostępnych narzędzi rozwiązywania problemów. Głównym celem S&O jest przede wszystkim zapobieganie powstawaniu sporów sądowych. Stosowane przez nas techniki i metody służą budowaniu kompromisów i koncyliacyjnemu rozwiązywaniu sporów.

Jeśli ugodowe rozwiązanie sporu nie jest możliwe S&O koncentruje się na zapewnianiu naszym Klientom zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, a także polskimi i międzynarodowymi Trybunałami Arbitrażowymi oraz w postępowaniach mediacyjnych.

W tym zakresie usługi świadczone przez S&O obejmują:

 - ocenę ryzyka prowadzenia sporu sądowego, także pod względem finansowym oraz wizerunkowym, wraz z opracowaniem kluczowych strategii procesowych,

 - kompleksową reprezentacją i ochroną interesów naszych Klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych,

 - wykorzystanie taktyk procesowych, jako środka dla osiągania celów pozaprocesowych,

 - opracowywanie i negocjowanie scenariuszy ugodowego zakończenia sporów.

Zarówno przy stole negocjacyjnym, na sali sądowej, jak i przed międzynarodowym trybunałem, zapewniamy naszym Klientom efektywną pomoc prawników, dla których walka o porozumienie na warunkach korzystnych dla Klienta jest równie pasjonująca jak walka o wygraną w procesie.