S&O oferuje Klientom kompleksową bieżącą obsługę prawną prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, obejmującą nie tylko zastępstwo w postępowaniach sądowych i windykacyjnych, ale przede wszystkim stałe doradztwo w sprawach pracowniczych, podatkowych, administracyjnych i w zakresie zagadnień prawno-organizacyjnych spółek handlowych, mające zapobiegać konieczności kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.

Pomoc S&O w tym zakresie obejmuje w szczególności:

 - zakładanie oraz rejestrację nowotworzonych spółek prawa handlowego, łącznie z przygotowywaniem projektów statutów, regulaminów i innych aktów regulujących ich funkcjonowanie, a także bieżącą obsługę zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, asystowanie w pracach rad nadzorczych i zarządów,  przeprowadzanie transakcji nabywania oraz zbywania udziałów i akcji oraz likwidację spółek,

 - przygotowywanie kontraktów handlowych zawieranych w toku działalności gospodarczej w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym, w tym również według reguł INCOTERMS,

  - reprezentację w kontaktach handlowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz w postępowaniach przed sądami i organami administracyjnymi wszystkich instancji, w szczególności urzędami skarbowymi i ZUS.