S&O doradza krajowym i zagranicznym inwestorom indywidualnym oraz instytucjonalnym – deweloperom, właścicielom nieruchomości, podmiotom finansującym inwestycje, firmom budowlanym, generalnym wykonawcom, architektom i projektantom oraz zarządcom nieruchomości i pośrednikom w obrocie nieruchomościami w:

 - przygotowaniu, organizowaniu i realizowaniu transakcji związanych z nieruchomościami, w szczególności nabycia, zbycia, rozbudowy, użytkowania, sprzedaży i komercjalizacji, sporządzaniu i negocjacji umów najmu oraz dzierżawy,

 - bieżącym zarządzaniu nieruchomościami,

 - negocjacjach i opracowywaniu umów handlowych, umów dotyczących prac projektowych, inżynieryjnych i wykończeniowych,

 - reprezentowaniu w sprawach administracyjnych dotyczących nieruchomości związanych z procesem budowlanym, w tym decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę i użytkowanie, a także tzw. samowoli budowlanej i jej legalizacji oraz  innych sprawach administracyjnych dotyczących nieruchomości, w szczególności dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,

 - aspektach prawa ochrony środowiska, w szczególności procedurach dotyczących decyzji środowiskowych,

 - analizowaniu stanu prawnego nieruchomości w kontekście planowanych inwestycji i przekształceń własnościowych, zwłaszcza w kontekście zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym również zaskarżania ich zapisów,

- reprezentowaniu podmiotów w postępowaniach przed sądami wieczystoksięgowymi (związanych ze zmianą właściciela, podziałem nieruchomości, uzgodnieniem treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, wpisaniem lub wykreśleniem hipoteki),

 - reprezentowaniu podmiotów w sprawach związanych z odszkodowaniami za wywłaszczenie nieruchomości, a także w sprawach związanych z odzyskiwaniem tzw. gruntów warszawskich.